Bakalárska práca je často součástí vlastného výskumu. Zvyčajne sa rozlišujú dva výskumné prístupy, ktoré možno zvoliť, a to kvantitatívne a kvalitatívne. Obaja sú dosť odlišné, používajú iné metódy a prinášajú do výskumu špecifické výhody a nevýhody. Kvantitatívny výskumný prístup sa zameriava predovšetkým na početnosť, rozsah výskytu, frekvenciu a intenzitu vybraných javov. Vďaka tomu poskytuje exaktné, numerické, na základe toho aj lepšie overiteľné a porovnateľné závery. Kvantitatívne výskumné prístupy sú tiež spravidla časovo omnoho menej náročné na zber dát. Je vhodné je zvoliť v tých podkladoch, kde je cieľom získať údaje od väčšieho počtu respondentov, výsledky výskumu je potrebné generalizovať.

Kvalitatívne stratégie   

Bakalárska  práca vyžaduje i kvalitativní prístup, ktorý sa snaží nájsť pochopenie skúmanému javu. V kvalitatívnym prístupe nejde o numerické riešenie, ale skôr o interpretáciu reality. Kvalitatívne výskumné stratégie neskúmajú merateľné charakteristiky, ale skôr sa snaží na istý fenomén (prvok, aspekt, proces a pod.) Nazerať pre neho v autentickom prostredí a vytvárať jeho obraz v čo možno najkomplexnejšie podobe. Potrebné údaje sa v rámci kvalitatívneho prístupu získavajú hlbším a dlhším kontaktom s terénom. K nevýhodám kvalitatívneho výskumného prístupu potom patrí to, že jeho výsledky sú len ťažko prenositeľné na väčšiu populáciu a ich generalizácie nie je možná.